cách xem ngày tham gia twitter


Câu trả lời 1:

Bạn có thể tìm thấy ngày tham gia của mình trong hồ sơ twitter của bạn. Thay thế 'Teachingyoutips' bằng tay cầm twitter của bạn trong url sau.

ví dụ:

https://twitter.com/teachyoutips

Khi bạn truy cập trang hồ sơ, bạn có thể tìm thấy ngày tham gia của mình như bên dưới. Hi vọng điêu nay co ich.